MBA application form - British University Vietnam (BUV) - The first QS 5-star university in Vietnam

APPLICATION
FOR ADMISSION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMME/
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

BUV was officially announced as the first university in Vietnam to be awarded a 5-star Excellent University rating from the internationally acknowledged QS organisation.

For office use only/ Điền bởi Cán bộ Phòng Tuyển sinh

Have you previously received an offer letter or enrolled in a programme at BUV?/ Bạn đã từng nhận được Thư mời Nhập học hoặc đã từng nhập học tại BUV trước đây?

Section A: Personal details/ Thông tin cá nhân

Gender/ Giới tính*:

Address as on ID Card/ Địa chỉ trên Căn cước công dân

Mailing address/ Địa chỉ gửi thư*:

Please inform the Admissions Offices in writing if you change your address or contact details

Vui lòng thông báo bằng văn bản cho Phòng Tổ chức Xét tuyển trong trường hợp sinh viên thay đổi thông tin cá nhân.

Section B: FEE PAYER/ THÔNG TIN NGƯỜI CHI TRẢ HỌC PHÍ

Section C: emergency contacts and authorisation/ THÔNG TIN LIÊN HỆ KHẨN CẤP VÀ ỦY QUYỀN

1. Contact 1/ Người liên hệ 1

2. Contact/ Người liên hệ 2

Notes:

1. In case of emergency, student will be taken to the nearest hospital/clinic. BUV will notify the student's emergency contacts.

2.British University Vietnam shall not be liable for any hospital charges. Students, parents, guardians, or fee payer shall be entitled for all hospitality charges, including emergency transportation service (if any).

3. Please inform Admissions Office in writing if you change your emergency contacts.

Lưu ý:

1. Trong trường hợp khẩn cấp, sinh viên sẽ được đưa đến cơ sở y tế/bệnh viên gần nhất. BUV sẽ thông báo cho Người liên hệ khẩn cấp của sinh viên.

2. BUV sẽ không chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến viện phí. Sinh viên, phụ huynh, người giám hộ hoặc người chi trả học phí sẽ phải chịu các khoản phí liên quan đến viện phi bao gồm cả chi phí vận chuyển người bệnh (nếu có).

3. Vui lòng thông báo bằng văn bản cho Phòng Tổ chức Xét tuyển trong trường hợp sinh viên thay đổi thông tin liên hệ khẩn cấp.

Section D: english language proficiency/ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

Is English your first language?/ Tiếng Anh có phải tiếng mẹ đẻ của bạn không?*:


Have you taken any English test in the past 24 months?/ Trong vòng 24 tháng qua bạn có tham dự kỳ thi Tiếng Anh nào không?*:

English tests taken/ Bài kiểm tra Tiếng Anh đã hoàn thành*

Test information/ Thông tin bài kiểm tra

Test information/ Thông tin bài kiểm tra

Test information/ Thông tin bài kiểm tra

Section E: SPECIAL NEEDS/ Yêu cầu đặc biệt

Do you have any issues that may affect your mobility, are considered as disability or are you under long-term treatment?/
Bạn có bất kỳ vấn đề nào gây ảnh hưởng đến khả năng vận động, được coi là khuyết tật hoặc đang trong quá trình điều trị lâu dài không?*

Section F: CRIMINAL RECORD/ lý lịch tư pháp

British University Vietnam requires a declaration on any criminal conviction. If you have a criminal conviction, you are required to send an email to compliance@buv.edu.vn

Đại học Anh Quốc Việt Nam yêu cầu sinh viên khai báo đầy đủ về lý lịch tư pháp nếu sinh viên từng có các vấn đề liên quan đến pháp luật. Trong trường hợp này, sinh viên bắt buộc phải gửi lý lịch tư pháp qua email về địa chỉ compliance@buv.edu.vn

Section G: EDUCATIONAL BACKGROUND/ QUÁ TRÌNH HỌC TẬp

Please list all the qualifications that you have completed or awaiting results below./ Liệt kê tất cả những bằng cấp sinh viên đã và đang trong quá trình hoàn thành vào bảng dưới đây:

Name of qualification
/ Tên bằng cấp
From - to
/ Thời gian bắt đầu-hoàn thành
Awarding institution
/ Đơn vị cấp bằng
Status
/ Trạng thái
Country of study
/ Quốc gia

From /

to /

From /

to /

From /

to /

Section H: working experience/ Kinh nghiệm làm việc

From - to
/ Thời gian bắt đầu-hoàn thành
Name of Organization
/ Tên công ty
Position
/ Vị trí
Country of study
/ Quốc gia
From /

to /

From /

to /

From /

to /

From /

to /

section I: SURVEY/ THÔNG TIN KHẢO SÁT

How did you know about our university?/ Bạn biết đến BUV thông qua phương tiện nào?


What made you apply for our universityWhat made you apply for BUV?/ Lý do khiến bạn đăng ký học tại BUV?

section J: Application declaration/ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

 • 01. I declare that all information given by me in this application and all supporting documents are correct and complete. I will immediately inform the University in writing of any change in my personal details and fully responsible for any problems due to my lateness./ Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin và giấy tờ do tôi cung cấp trong Đơn đăng ký dự tuyển này là chính xác và đầy đủ. Tôi sẽ thông báo ngay cho nhà trường bằng văn bản về mọi thay đổi đối với thông tin cá nhân của tôi và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào do sự chậm trễ của tôi trong việc hoàn thành hồ sơ.
 • 02. I declare that all information given by me in this application and all supporting documents are correct and complete. I will immediately inform the University in writing of any change in my personal details and fully responsible for any problems due to my lateness./ Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin và giấy tờ do tôi cung cấp trong Đơn đăng ký dự tuyển này là chính xác và đầy đủ. Tôi sẽ thông báo ngay cho nhà trường bằng văn bản về mọi thay đổi đối với thông tin cá nhân của tôi và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào do sự chậm trễ của tôi trong việc hoàn thành hồ sơ.
 • 03. I understand that submission of incorrect and/or information may result in cancellation of any offer or enrolment by the University or terminate my studies at any stage./ TTôi hiểu rằng việc gửi các thông tin và giấy tờ không chính xác và/hoặc sai lệch có thể dẫn đến việc hủy bỏ hoặc chấm dứt việc học của tôi tại trường vào bất kỳ thời điểm nào.
 • 04. I acknowledge that the University reserves the right to alter any course, subject, admission requirements, staffing, other arrangements or fees without prior notice./ Tôi xác nhận nhà trường có quyền thay đổi bất kỳ thông tin nào liên quan đến khóa học, yêu cầu đầu vào, giảng viên, học phí hoặc những sự thay đổi khác mà không cần thông báo trước.
 • 05. I hereby agree to abide by all regulations and procedures laid down by British University Vietnam if I am successfully registered as its student./ Tôi đồng ý tuân theo các quy định và thủ tục đưa ra bởi trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nếu trở thành sinh viên chính thức của trường.

Applicant’s signature
Chữ ký của người dự tuyển

Sign date

...... / ...... / ......

Fee Payer’s signature
Chữ ký của người chi trả học phí

Sign date

...... / ...... / ......

IMPORTANT INSTRUCTIONS/ HƯỚNG DẪN HOÀN THÀNH HỒ SƠ DỰ TUYỂN

 • 01. Please completely fill in the application form./ Tất cả các thông tin trong Đơn đăng ký dự tuyển cần phải được điền đầy đủ.
 • 02. Please tick BUV was officially announced as the first university in Vietnam to be awarded a 5-star Excellent University rating from the internationally acknowledged QS organisation. in the boxes where appropriate or leave blank if not applicable/ Vui lòng đánh dấu BUV was officially announced as the first university in Vietnam to be awarded a 5-star Excellent University rating from the internationally acknowledged QS organisation. vào ô thích hợp hoặc để trống nếu không có thông tin phù hợp
 • 03. t is important that you prepare and submit a completed application for a timely admission process. Incomplete applications will cause delay in the processing of your application./ Người dự tuyển cần phải hoàn thành đầy đủ hồ sơ dự tuyển để quá trình xét duyệt hồ sơ được diễn ra nhanh chóng. Việc thiếu các thông tin trong hồ sơ có thể dẫn đến việc chậm trễ trong quá trình xét duyệt hồ sơ.
 • 04. UUpon request of the university and/or government authority, you may need to provide all original documents for secondary checking./ Trong trường hợp được yêu cầu bởi trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, trường đại học đối tác hoặc các cơ quan có thẩm quyền, người dự tuyển phải xuất trình bản gốc của văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ được nộp cùng với hồ sơ dự tuyển để đối chiếu.
 • 05. Your application will be considered for admission to British University Vietnam if you meet our minimum entry requirements. The University reserves the right to accept or reject an application without explanation./ Hồ sơ dự tuyển sẽ được trường Đại học Anh Quốc Việt Nam xem xét nếu đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh tối thiểu. Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có quyền chấp nhận hoặc từ chối hồ sơ dự tuyển mà không cần đưa ra lý do.
 • 06. Please note that BUV reserves the right to postpone intakes into programmes until there are sufficient numbers to form a viable course./ Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có quyền tạm hoãn kì nhập học cho đến khi đủ số lượng sinh viên tối thiểu cho một chương trình học.
 • 07. The application form and supporting documents are non-returnable./ Hồ sơ dự tuyển và các tài liệu đính kèm sẽ không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.
 • 08. A non-refundable application fee of VND 1,200,000 must be paid before your application is processed. Bursary/Scholarship/Priority Admission Securing Payment (VND 10,000,000) is not refundable nor transferable and will be deducted in the degree’s tuition fee if student enrolls./ Lệ phí xét duyệt hồ sơ (1.200.000 đồng) phải được thanh toán trước khi hồ sơ được xét duyệt và sẽ không được hoàn trả. Phí giữ quyền hưởng ưu đãi học phí/học bổng/ưu tiên xét tuyển (10.000.000 đồng) sẽ không được hoàn trả hay bảo lưu và sẽ được trừ vào học phí khi sinh viên nhập học.
 • 09. TThe fee in VND is applied for students who are Vietnamese nationals, foreign nationals who hold a temporary residence card, or foreign nationals whose parents hold a temporary residence card naming the student as a dependent. Certified copy of residence card must be provided to qualify accordingly. The fee in USD is applied for international students who do not have a temporary residence card and only accepted via overseas bank account transfer./ Học phí bằng Việt Nam Đồng áp dụng cho sinh viên Việt Nam hoặc sinh viên nước ngoài có thẻ lưu trú tạm thời tại Việt Nam, hoặc sinh viên nước ngoài mà bố mẹ có thẻ lưu trú tạm thời, trên thẻ đó có ghi tên của sinh viên là người sống cùng bố mẹ. Sinh viên cần nộp bản sao của thẻ lưu trú cho nhà trường trước khi chuyển tiền. Học phí bằng Đô la Mỹ áp dụng cho sinh viên quốc tế không có thẻ lưu trú tại Việt Nam và học phí phải chuyển qua tài khoản ngân hàng từ tài khoản nước ngoài.
 • 10. The Student Recruitment Office will send you an email to confirm receipt of your application and advise you of any outstanding requirements which must be submitted for consideration. Your application will be forwarded to Admissions Office for assessment./ Phòng Tuyển sinh sẽ gửi xác nhận qua thư điện tử sau khi nhận được Hồ sơ dự tuyển và sẽ hướng dẫn nộp bổ sung những giấy tờ cần thiết. Hồ sơ dự tuyển sẽ được gửi đến Phòng Tổ chức Xét tuyển để xét duyệt.
 • 11. International students must submit the correct types of visas such as DH or equivalent permission, such as resident card in order to be enrolled./ Để được nhập học, sinh viên quốc tế cần nộp bản sao chứng thực Thị thực loại DH hoặc văn bản khác tương đương, như thẻ tạm trú, thường trú.

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED/ GIẤY TỜ CẦN NỘP

 • 01. University Application Form/ Đơn Đăng ký Dự tuyển
 • 02. 02 passport-sized photographs (3x4 cm) taken within the last 6 months/ 02 ảnh chân dung 3x4 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất
 • 03. A notarised copy of ID card (for Vietnamese students) or passport (for international students)./ Bản sao chứng thực Căn Cước Công Dân (dành cho sinh viên Việt Nam) hoặc hộ chiếu (dành cho sinh viên quốc tế).
 • 04. A notarised copy of accepted English qualification (IELTS/TOEFL or equivalent)/ Bản sao chứng thực chứng chỉ Tiếng Anh hợp lệ (IELTS/TOEFL hoặc tương đương)
 • 05. A notarised copy of a bachelor’s degree or equivalent (a notarised English-translated version if not in English or Vietnamese)/ Bản sao chứng thực bằng Tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương (yêu cầu công chứng dịch Tiếng Anh nếu không phải bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt).
 • 06. A notarised copy of an undergraduate transcript or equivalent (a notarised English-translated version if not in English or Vietnamese)/ Bản sao chứng thực bảng điểm Đại học hoặc tương đương (yêu cầu công chứng dịch Tiếng Anh nếu không phải bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt).
 • 07. A Personal Statement Essay in English/ Bài luận cá nhân bằng Tiếng Anh.
 • 08. 02 Recommendation Letters in English/ 02 Thư giới thiệu bằng Tiếng Anh.
 • 09. A Curriculum Vitae in English (CV)/ Bản Sơ yếu lý lịch bằng Tiếng Anh.
 • 10. Receipt of Application Fee (VND 1,200,000)/ Phiếu thu Phí tiếp nhận và Xét duyệt hồ sơ (1.200.000 đồng).
 • 11. For International Students only: Original medical report/ Chỉ dành cho sinh viên quốc tế: Bản gốc Giấy khám Sức khỏe.
 • 12. For International Students only: Notarised copy of valid Vietnamese visa/resident card/ Chỉ dành cho sinh viên quốc tế: bản sao chứng thực Thị thực/Thẻ tạm trú còn hạn.
 • 13. A letter of employment verification in English/ Thư xác nhận công tác bằng Tiếng Anh.
 • 14. Receipt of bursary/scholarship securing payment (VND 10,000,000 – if applicable)/ Phiếu thu Phí giữ quyền hưởng ưu đãi học phí/học bổng (10.000.000 đồng – nếu có).
 • 15. Bursary/Scholarship programme (if applicable)/ Giấy xác nhận ưu đãi/học bổng (nếu có).
 • 16. Confirmation for late submission of documents (BUV’s template – if applicable)/ Đơn xác nhận thời hạn bổ sung giấy tờ (theo mẫu – nếu có).

Bank transfer details/ Thông tin chuyển khoản:

Bank 1/ Ngân hàng 1:

Account Name/ Tên tài khoản CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM
Account Number/ Số tài khoản 0591000392486
Bank Name/ Tên ngân hàng Vietcombank
Swift Code/ Mã ngân hàng BFTVVNVX059
Payment Reference/ Nội dung chuyển khoản Student’s Full Name/ Họ và Tên Sinh viên – Date of Birth/ Ngày-Tháng-Năm sinh

Bank 2/Ngân hàng 2:

Account NameTên tài khoản BRITISH UNIVERSITY VIETNAM
Account Number/ Số tài khoản VND88136924588
Bank Name/ Tên ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam Ltd.
Swift Code/ Mã ngân hàng SCBLVNVX
Payment Reference/ Nội dung chuyển khoản Student’s Full Name/ Họ và Tên Sinh viên – Date of Birth/ Ngày-Tháng-Năm sinh

DMCA.com Protection Status