CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC STIRLING CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC STIRLING
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC STIRLINGTHÔNG TIN HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC STIRLING

Hiệu lực từ: 22 tháng 1 năm 2024

  Học phí Phí học liệu* Phí công tác sinh viên** Tổng cộng
  VND VND VND VND
Năm 1 252,186,000 31,600,000 31,600,000 315,386,000
Năm 2*** 252,186,000 31,600,000 31,600,000 315,386,000
Năm 3*** 252,186,000 31,600,000 31,600,000 315,386,000
TỔNG CỘNG 756,558,000 94,800,000 94,800,000 946,158,000
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC STIRLINGCác phí khác
Phí Ghi danh (Chỉ áp dụng với Sinh viên nhập học trực tiếp) VND 2,000,000
Phí Đăng kí VND 1,500,000
Phí Dụng cụ thực hành hàng năm VND 6,798,000
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC STIRLINGLưu ý

* Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực tuyến.

** Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.

*** Phí của Năm 2 và Năm 3 chỉ mang tính tham khảo. Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết.

**** Phí Dụng cụ thực hành hàng năm bao gồm bao gồm phí dụng cụ và vật tư chuyên ngành sử dụng cho chương trình học.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC STIRLINGLưu ý về phí và lệ phí
  • Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam.
  • Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh viên không được hoàn lại hoặc bảo lưu.
  • Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho cả học kỳ hoặc 1 năm học sẽ được hưởng mức chiết khấu tương ứng 2% hoặc 4%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV. Nếu đóng trước cho cả chương trình học, mức chiết khấu sẽ áp dụng theo Chính sách Học phí Cố định.
  • Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 1 năm 2024.
  • Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status