CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP SONG BẰNG (Chương trình Cử nhân Tài chính và Kinh tế – FE) - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP SONG BẰNG (Chương trình Cử nhân Tài chính và Kinh tế – FE) CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP SONG BẰNG (Chương trình Cử nhân Tài chính và Kinh tế – FE)
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP SONG BẰNG (Chương trình Cử nhân Tài chính và Kinh tế – FE)THÔNG TIN HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP SONG BẰNG (Chương trình Cử nhân Tài chính và Kinh tế – FE)

Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024

  Học phí Phí học liệu* Phí công tác sinh viên** Phí bằng kép Tổng cộng
  VND VND VND VND VND
Chương trình UniPath 109,600,000 13,700,000 13,700,000 137,000,000
Năm 1 154,280,000 19,280,000 19,280,000 23,420,000 216,260,000
Năm 2*** 154,280,000 19,280,000 19,280,000 23,420,000 216,260,000
Năm 3*** 154,280,000 19,280,000 19,280,000 23,420,000 216,260,000
TỔNG CỘNG 572,440,000 71,540,000 71,540,000 70,260,000 785,780,000

Trong đó, chương trình UniPath sẽ bao gồm như sau:

  Học phí Phí học liệu* Phí công tác sinh viên** Tổng cộng
  VND VND VND VND
UniPath – Cấp độ 1 24,000,000 3,000,000 3,000,000 30,000,000
UniPath – Cấp độ 2 24,000,000 3,000,000 3,000,000 30,000,000
UniPath – Cấp độ 3 20,000,000 2,500,000 2,500,000 25,000,000
Nhập môn chuyên ngành 41,600,000 5,200,000 5,200,000 52,000,000
TỔNG CỘNG 109,600,000 13,700,000 13,700,000 137,000,000
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP SONG BẰNG (Chương trình Cử nhân Tài chính và Kinh tế – FE)Các phí khác
Phí Ghi danh (Chỉ áp dụng với Sinh viên nhập học trực tiếp) VND 2,000,000
Phí Đăng kí VND 1,500,000
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP SONG BẰNG (Chương trình Cử nhân Tài chính và Kinh tế – FE)Lưu ý

* Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực tuyến.

** Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.

*** Phí của Năm 2 và Năm 3 chỉ mang tính tham khảo. Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết.

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP SONG BẰNG (Chương trình Cử nhân Tài chính và Kinh tế – FE)Lưu ý về phí và lệ phí
  • Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam.
  • Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh viên không được hoàn lại hoặc bảo lưu.
  • Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho cả học kỳ hoặc 1 năm học sẽ được hưởng mức chiết khấu tương ứng 2% hoặc 4%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV. Nếu đóng trước cho cả chương trình học, mức chiết khấu sẽ áp dụng theo Chính sách Học phí Cố định.
  • Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho các Sinh viên mới nhập học từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
  • Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status